Zajímavosti z okolí

  • Čížov
    je malá obec osm kilometrů východně od Vranova s dochovanou vesnickou architekturou a kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1756. Na konci obce je situováno návštěvnické středisko správy Národního parku Podyjí se stálou expozicí o přírodě parku a informační kanceláří. Čížov je ideálním výchozím bodem do obou národních parků, českého Podyjí i rakouského Thayatalu.

 

  • Hardeggská vyhlídka – skýtá mimořádný pohled do údolí Dyje a na město Hardegg. Původní vyhlídkový altánek z roku 1885 se nazýval Luitgardinou vyhlídkou. Později zpustl a byl zcela zničen. Altánek byl rekonstruován Rakouským klubem turistů a v roce 1990 byl jako dar předán tehdejší Správě CHKO Podyjí. Pod vyhlídkou jsou výrazné skalní amfiteátry s chráněnými druhy rostlin a živočichů.

 

  • Železná opona (ženijně technické zátarasy) – památník představující jedinou dochovanou ukázku části bývalé želené opony v tehdejší Československé socialistické republice. Hermeticky uzavírala státní hranici s Rakouskem a Německou spolkovou republikou. Zátarasy byly opatřeny signální soustavou, která prakticky znemožňovala jeho nepozorované překonání. Linie této stavby byla několikrát přesunována směrem do vnitrozemí. Poslední verze měla podobu 20 m široké linie s drátěným plotem a signální stěnou, oraným pásem ošetřovaným totálním herbicidem a obslužnou asfaltovou komunikací. Součástí železné opony byla i různá přídavná ženijní zařízení (ježkové a jehlanové zátarasy, dělobuchy, osvětlovací rampy, strážní věže apod.). Tento komplex zařízení znamenal i velký zásah do přírody a krajiny, který ještě dnes viditelně ovlivňuje území Národního parku Podyjí.

 

  • Letohrádek Lusthaus – byl postavený v bývalé Čížovské oboře na přelomu 18. a 19. století a sloužil loveckým účelům. Nachází se na žluté trase z Lesné na Ledové sluje.

 

  • Obelisk – na Ledových slujích byl postavený asi v roce 1860 Okrašlovacím spolkem ve Vranově k poctě hraběnky Heleny z Mníšku, jako projev díků za zpřístupnění Ledových slují. Dle legendy vyobrazené na pamětní listině je v základech obelisku zazděn hrnec mincí a pahýl borovice, která stála na vrcholu skály.

 

  • Hardegg – nejmenší město Rakouska (cca 100 obyvatel) s farním kostelem sv. Víta z 1. pol. 13. stol. V podzemních prostorách se nalézá hrobka, do níž bylo pohřbeno několik generací pánů z Hardeggu. Pod kostelem stojí kruhový karner z r. 1160. Jeho spodní prostor sloužil jako kostnice, horní jako kaple. Hardegg leží na soutoku Dyje a jejího nejsilnějšího přítoku mezi Vranovem a Znojmem – potoka Fugnitz. Městečku dominuje hrad vystavěný ve 12. – 13 stol. Dnes jsou na hradě umístěny památky na Maxmiliána Habsburského, který byl jako mexický císař zavražděn r. 1867. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Hraniční přechod pro pěší a cyklisty.

 

  • Vranovská přehrada – byla vystavěna v letech 1930 – 34, plocha jezera je 765 ha, max. hloubka 58 m, stálý objem zadržované vody je 31,5 mil. m3. Hráz je vysoká 59,9 m a vzduté vody zaplavily 30 km údolí podobného charakteru jako má údolí Dyje v NP Podyjí. Nádrž slouží pro výrobu el. energie, pro závlahy a jako zdroj pitné vody pro Třebíčsko. Vyhledávané letní rekreační středisko. Špičkování elektrárny způsobuje kolísání hladiny pod přehradou. Voda, která je vypouštěna ze dna nádrže, je velmi studená, takže pod přehradou vzniklo tzv. druhotné pstruhové pásmo a mnohé vzácné druhy původního pásma parmového z Dyje vymizely.

 

  • Nový Hrádek – zřícenina původně loveckého hradu založeného v roce 1358 moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. Areál zříceniny je tvořen dvěma hrady – starší stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí a tzv. předním hradem, který vznikl postupně od 15. stol. z původního předsunutého opevnění. Od třicetileté války hrad pustnul. Po 1. světové válce tu byla útulna Klubu českých turistů. Dnes patří zřícenina do správy Památkového ústavu v Brně, který zde zajišťuje průvodcovskou službu. Na plošině zříceniny je vyhlídka na Dyji mohutně meandrující kolem našeho Ostrohu a rakouského Umlaufu. Otevřeno od 1. května do 31. srpna denně: 10 – 12, 13-18 hod. V září pouze v So a Ne: 10 – 12, 13 – 18 hod. Každé pondělí a v den po státním svátku je zavřeno. Poslední prohlídka začíná 1 hod před ukončením návštěvní doby.